login  Naam:   Wachtwoord: 
Registreer je!
 Forum

Sorteren Datagridview op binded List(Of T) (Opgelost)

Offline Ontani - 04/02/2011 16:43
Avatar van OntaniGouden medailleGouden medailleGouden medailleGouden medaille

-1
Ik heb een datagridview met z'n datasource als List(Of T). Ik zou de kolommen willen sorteren en mogelijk op elke mogelijke property van BlogPost.

 1. 'Database access : items = List(BlogPost)
 2. dgBlogPosts.DataSource = items
 3.  
 4. 'My BlogPost Class
 5. Public Class BlogPost
 6.  
 7. Public Property ID As Integer
 8. Public Property Title As String
 9. Public Property Content As String
 10. Public Property CreationDate As DateTime
 11. Public Property Rating As Decimal = 5.0
 12.  
 13. End Class

4 antwoorden

Gesponsorde links
Offline Abbas - 04/02/2011 17:24
Avatar van Abbas Gouden medaille

Crew .NET
Kan je niet met een lambda-expressie de list sorteren op een property van die list? Bijvoorbeeld:

 1. items = items.OrderBy(item => item.Title);

En dan terug toewijzen aan de DataGridView.
Offline Ontani - 04/02/2011 22:44
Avatar van Ontani Gouden medailleGouden medailleGouden medailleGouden medaille

-1
Net geprobeerd, het is doenbaar op die manier, maar dat wilt zeggen da ik voor elke datagrid waarin ik die objecten wil sorteren functies moet gaan schrijven voor de columHeaders klikbaar te maken. Aan de hand van de columnIndex ga kijken op welke property van m'n class ik moet gaan sorteren en aan de hand van de propertyType dan ook nog eens naar het juiste type moet gaan casten want OrderBy verwacht een Type parameter: OrderBy(Of Decimal) als het om een Decimal property gaat.
En gaat natuurlijk niet werken als ik op een String Column klik.
Offline Abbas - 04/02/2011 23:09
Avatar van Abbas Gouden medaille

Crew .NET
Toen ik m'n reactie las, zag ik ook meteen dit probleem. Maar ik dek dat er een manier moet zijn om dit te kunnen doen. Ik ga me der seffes is achter zetten! 
Offline Ontani - 07/02/2011 12:01
Avatar van Ontani Gouden medailleGouden medailleGouden medailleGouden medaille

-1
Opgelost met een tip op stackoverflow.

eerst : Database access : items = List(Of BlogPost)
nu : Database access : items = ProfelSortableList(Of BlogPost)

 1. Imports System.ComponentModel
 2. Imports System.Linq.Expressions
 3.  
 4. Namespace ProfelFramework.Common
 5.  
 6. Public Class ProfelSortableList(Of T)
 7. Inherits System.ComponentModel.BindingList(Of T)
 8.  
 9. Private originalList As List(Of T)
 10. Private sortDirection As ListSortDirection
 11. Private sortProperty As PropertyDescriptor
 12.  
 13. Private populateBaseList As Action(Of ProfelSortableList(Of T), List(Of T)) = Sub(a, b) a.ResetItems(b)
 14.  
 15. Shared cachedOrderByExpressions As New Dictionary(Of String, Func(Of List(Of T), IEnumerable(Of T)))()
 16.  
 17. Protected Overrides ReadOnly Property SupportsSortingCore() As Boolean
 18. Get
 19. Return True
 20. End Get
 21. End Property
 22.  
 23. Protected Overrides ReadOnly Property SortDirectionCore() As ListSortDirection
 24. Get
 25. Return sortDirection
 26. End Get
 27. End Property
 28.  
 29. Protected Overrides ReadOnly Property SortPropertyCore() As PropertyDescriptor
 30. Get
 31. Return sortProperty
 32. End Get
 33. End Property
 34.  
 35. Public Sub New()
 36. originalList = New List(Of T)()
 37. End Sub
 38.  
 39. Public Sub New(ByVal enumerable As IEnumerable(Of T))
 40. originalList = enumerable.ToList()
 41. populateBaseList(Me, originalList)
 42. End Sub
 43.  
 44. Public Sub New(ByVal list As List(Of T))
 45. originalList = list
 46. populateBaseList(Me, originalList)
 47. End Sub
 48.  
 49. Protected Overrides Sub ApplySortCore(ByVal prop As PropertyDescriptor, ByVal direction As ListSortDirection)
 50. sortProperty = prop
 51.  
 52. Dim orderByMethodName = If(sortDirection = ListSortDirection.Ascending, "OrderBy", "OrderByDescending")
 53. Dim cacheKey = Convert.ToString(GetType(T).GUID.ToString & prop.Name) & orderByMethodName
 54.  
 55. If Not cachedOrderByExpressions.ContainsKey(cacheKey) Then
 56. CreateOrderByMethod(prop, orderByMethodName, cacheKey)
 57. End If
 58.  
 59. ResetItems(cachedOrderByExpressions(cacheKey)(originalList).ToList())
 60. ResetBindings()
 61. sortDirection = If(sortDirection = ListSortDirection.Ascending, ListSortDirection.Descending, ListSortDirection.Ascending)
 62. End Sub
 63.  
 64. Private Sub CreateOrderByMethod(ByVal prop As PropertyDescriptor, ByVal orderByMethodName As String, ByVal cacheKey As String)
 65. Dim sourceParameter = Expression.Parameter(GetType(List(Of T)), "source")
 66. Dim lambdaParameter = Expression.Parameter(GetType(T), "lambdaParameter")
 67. Dim accesedMember = GetType(T).GetProperty(prop.Name)
 68. Dim propertySelectorLambda = Expression.Lambda(Expression.MakeMemberAccess(lambdaParameter, accesedMember), lambdaParameter)
 69. Dim orderByMethod = GetType(Enumerable).GetMethods().Where(Function(a) a.Name = orderByMethodName AndAlso a.GetParameters().Length = 2).[Single]().MakeGenericMethod(GetType(T), prop.PropertyType)
 70.  
 71. Dim orderByExpression = Expression.Lambda(Of Func(Of List(Of T), IEnumerable(Of T)))(Expression.[Call](orderByMethod, New Expression() {sourceParameter, propertySelectorLambda}), sourceParameter)
 72.  
 73. cachedOrderByExpressions.Add(cacheKey, orderByExpression.Compile())
 74. End Sub
 75.  
 76. Protected Overrides Sub RemoveSortCore()
 77. ResetItems(originalList)
 78. End Sub
 79.  
 80. Private Sub ResetItems(ByVal items As List(Of T))
 81. MyBase.ClearItems()
 82.  
 83. For i As Integer = 0 To items.Count - 1
 84. MyBase.InsertItem(i, items(i))
 85. Next
 86. End Sub
 87.  
 88. Protected Overrides Sub OnListChanged(ByVal e As ListChangedEventArgs)
 89. originalList = MyBase.Items.ToList()
 90. End Sub
 91.  
 92. End Class
 93.  
 94. End Namespace
Gesponsorde links
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen posten.
Actieve forumberichten
© 2002-2022 Sitemasters.be - Regels - Laadtijd: 0.11s